Polityka prywatności

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako przedsiębiorstwo Krago White w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy dotyczącej sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych lub uzyskane poprzez złożenie Przez Państwa zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia (wliczając okres relamacyjny wykonanych wyrobów) wykorzystujemy w następujących celach:

 

1.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług

(wykonanie zamówionych wyrobów,wysyłka, obsługa gwarancyjna)− przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),

1.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 • 1.2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

 • 1.2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • 1.2.3. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

 • 1.2.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub

 • 1.2.5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

   

1.3 weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to : jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,

 

1.4. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o zniszczeniach wyrobów, awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o wyrobie, który Państwo nabyli, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej na umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

2. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu zakupu (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Dane o których mowa to: imię i nazwisko, adres na który mamy wysłać zamówienie, adres e-mail, nr telefonu, oraz dla przedsiębiorców nr NIP oraz adres rejestracyjny działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców).

 

 

3. Dodatkowe informacje o danych osobowych

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową (np. montaż) . Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.

W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

4.1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • 4.1.1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • 4.2.2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz

 • 4.2.3. podmiotom nabywającym wierzytelności − w razie nieopłacenia przez Państwa zobowiazań wobec nas w ustalonym terminie,

 

5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

6.1. przy zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Jeśli z informacji naszych źródeł wynika, że zalegali Państwo z opłatami wobec nas możemy np. zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę Państwa dotychczasową historię płatniczą, oraz rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć;

 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych,

usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

przeniesienie danych do innego administratora danych lubdo Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek

w siedzibie firmy Krago White lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer jest dostępny na www.tehore.pl/kontakt).

 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy możnaz nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. odpodstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Krago White
Sędziwojewo 74
62-302 Węgierki

NIP 7891637196

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Krago White

inspektorochronydanych@tehore.pl

Więcej informacji na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.tehore.pl/polityka-prywatności

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Krago White Sędziwojewo 74 62-302 Węgierki NIP 7891637196  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.tehore.home.pl www.tehore.pl  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krago White Sędziwojewo 74 62-302 Węgierki NIP 7891637196; dane kontaktowe - numer telefonu: 531362900, adres e-mail: tehore@tehore.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Maciej Szymkowski można się kontaktować pisząc na adres pocztowy kontakt@tehore.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – inspektordanychosobowych@tehore.pl.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 • Krago White Sędziwojewo 74 62-302 Węgierki NIP 7891637196
 •  przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • 3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • 4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: wysyłka zamówionego towaru za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Dane przekazane to: adres, imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.
 • 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust.  oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 • 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 1. ING Bank Śląski S.A. 2. Twisto Polska sp. z o.o.
 • 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: 1. 5 lat

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • 5. prawo do przenoszenia danych.
 • 6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 • 7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl