Polityka prywatności

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako przedsiębiorstwo Krago White w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy dotyczącej sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych lub uzyskane poprzez złożenie Przez Państwa zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia (wliczając okres relamacyjny wykonanych wyrobów) wykorzystujemy w następujących celach:

 

1.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług

(wykonanie zamówionych wyrobów,wysyłka, obsługa gwarancyjna)− przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),

1.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

  • 1.2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

  • 1.2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

  • 1.2.3. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

  • 1.2.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub

  • 1.2.5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

     

1.3 weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to : jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,

 

1.4. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o zniszczeniach wyrobów, awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o wyrobie, który Państwo nabyli, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej na umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

2. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu zakupu (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Dane o których mowa to: imię i nazwisko, adres na który mamy wysłać zamówienie, adres e-mail, nr telefonu, oraz dla przedsiębiorców nr NIP oraz adres rejestracyjny działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców).

 

 

3. Dodatkowe informacje o danych osobowych

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową (np. montaż) . Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.

W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

4.1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  • 4.1.1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

  • 4.2.2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz

  • 4.2.3. podmiotom nabywającym wierzytelności − w razie nieopłacenia przez Państwa zobowiazań wobec nas w ustalonym terminie,

 

5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

6.1. przy zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Jeśli z informacji naszych źródeł wynika, że zalegali Państwo z opłatami wobec nas możemy np. zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę Państwa dotychczasową historię płatniczą, oraz rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć;

 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych,

usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

przeniesienie danych do innego administratora danych lubdo Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek

w siedzibie firmy Krago White lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer jest dostępny na www.tehore.pl/kontakt).

 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy możnaz nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. odpodstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Krago White
Sędziwojewo 74
62-302 Węgierki

NIP 7891637196

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Krago White

inspektorochronydanych@tehore.pl

Więcej informacji na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.tehore.pl/polityka-prywatności

 

Polityka prywatności sklepu TEHORE tekstylia dla wnętrz

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej sklepu dostępnego pod adresem elektronicznym www.tehore.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest : Krago White Joanna Bitner., Sędziwojewo 74, 62-302 Węgierki Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, właściciel Sklepu dokonujący za jego pośrednictwem oraz na zasadach określonych w Regulaminie, sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

Zakres zbierania danych

 

Sprzedawca zbiera dane Użytkowników, w szczególności składających Zamówienia („Zamawiający”), w sposób określony w Regulaminie.

 

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy jak również numeru telefonu.

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Zamawiających będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 

Prawo dostępu

Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

 

Mechanizm cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

Cookies innych podmiotów

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości  Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.  

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl